Share
 
 
Share with friends
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
All   Photo Input Date
Usage Building Floor Gross Area(ft²)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2020-01-23 住宅 Wong Tai Sin TSZ OI COURT 503 401 6.600M B7890555 Detail
  2020-01-23 居屋 Wang Tau Hom TIN WANG COURT -- 554 7.280M B7857736 Detail
  2020-01-23 居屋 Diamond Hill FUNG LAI COURT 512 407 6.300M B7720860 Detail
  2020-01-23 居屋 Wang Tau Hom TIN MA COURT 567 415
(Green Form)
6.200M B7879401 Detail
  2020-01-23 住宅 Diamond Hill BEL AIR HTS BLK 834 656 10.800M B7881856 Detail
  2020-01-23 住宅 San Po Kong LATITUDE 686 530 9.800M FM2016616G Detail Mortgage
  2020-01-23 居屋 Ngau Chi Wan KING SHAN COURT BLK -- 414 4.180M
(Green Form)
5.200M B7893917 Detail Mortgage
  2020-01-23 居屋 Ngau Chi Wan KING LAI COURT 515 401 13000 FM3016487G Detail
  2020-01-23 居屋 Ngau Chi Wan KING SHAN COURT BLKHOS 656 548 6.500M B7641001 Detail
  2020-01-23 居屋 Diamond Hill LUNG POON COURT 579 426 7.200M B7897267 Detail
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]